1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
    3.1.รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)
    3.2.รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566-10 กันยายน 2567)