Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - pkcpatsadu

Pages: [1] 2
1
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูก จำนวน ๑ ชุด

2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567

3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567

4
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ฯ)

5
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดฯ)

6
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูก จำนวน 1 ชุด

7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567

8
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

9
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์ฯ

10
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูก จำนวน 1 ชุด

11
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ

12
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ชุดกล้องส่องตรวจ)

13
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กล้องส่องตรวจ)

14
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 4 จำนวน 1 งาน)

15
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

16
รายงานแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และรายงานขั้นตอนการขออนุญาต

17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567

18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมหน่วยงาน OPD จำนวน 1 งาน

20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมหน่วยงาน OPD จำนวน 1 งาน

21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567

22
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 120 กิโลวัตต์

24
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

25
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

Pages: [1] 2